Геологія

Роль, яку відіграють результати вишукувань з геології, для будівництва важко переоцінити. Саме в цій сфері, в основному, потрібні послуги з геології, що надаються компанією ГК «Геотоп».

Референс-лист з геології

Значення вивчення геології ділянки в ході інженерних вишукувань

У процесі підготовки до будівництва проектні та інженерно-геологічні роботи дуже пов'язані. Цей вид інженерних вишукувань - один з найважливіших при проектуванні. Їх призначення - вивчити умови геології місцевості, на якій задумана будівля або реконструкція споруд, і визначити, наскільки придатні верхні горизонти земної кори на даній території для використання їх в якості будівельної основи або середовища (при підземному будівництві). При виявленні в проектній документації невідповідності прийнятих рішень геології ділянки проект не підлягає затвердженню і направляється на доопрацювання.

Які роботи охоплюють послуги з геології?

В послуги з геології для обґрунтування проектних рішень у будівництві входить комплекс взаємопов'язаних між собою видів вишукувальних робіт, що виконуються послідовно.

 1. Опрацювання архівних матеріалів з геології

Ефективність досліджень з геології збільшується, якщо роботи починати не «з нуля», а на базі інформації, зібраної протягом попередніх років. Опрацювання геологічних архівних матеріалів, що мають відношення до території будівництва, яке заплановане, дозволяє заздалегідь оцінити глибинну структурну будову геології місцевості і оптимально підготуватися до проведення вишукувань (підібрати відповідне бурове та випробувальне обладнання, визначити можливі загрози для проекту в аспекті геології, розрахувати необхідну кількість розвідувальних свердловин та інших гірничих виробок).

 1. Рекогносцировка

В інженерній геології рекогносцировкою називається пішохідний огляд ділянки з виявленням зовнішніх ознак її геології, описом відкладень корінних гірських порід (в разі їх наявності), визначенням форми рельєфу, оцінкою розвиненості сучасних екзогенних (спричинених зовнішніми факторами) геологічних процесів. Корисну інформацію на цьому етапі дослідження геології може також надати огляд існуючих споруд, побудованих у безпосередній близькості до обраного майданчика нового будівництва. Їхні дефекти, які вдається віднайти та оцінити, багато розповідають про наявні в цій місцевості небезпечні фактори геології.

 1. Геофізичні роботи

Доцільність цього етапу робіт з вивчення геології земельної ділянки визначається під час попереднього ознайомлення з архівними матеріалами та уточнюється в ході рекогносцировки. Геофізичні методи застосовуються в інженерній геології не кожного разу, а у більш складних умовах досліджень (наприклад, коли є підозра, що геологія ускладнена наявністю підземних пустот карстового походження). Геофізика стає у нагоді також, коли вишукування з геології відбуваються на дуже великій території. Дистанційне зондування геологічних горизонтів може значно заощадити витрати на буріння свердловин.

 1. Гірничо-бурові роботи

Невіддільною складовою послуг з геології є опробування ґрунтових пластів до глибини, на яку передбачається вплив споруди, що проектується. Основний метод геологічного опробування - бурові роботи зі взяттям керну (зразків ґрунтів в непорушеному вигляді). Для відбирання керну застосовується метод буріння свердловин, який називається колонковим. У місцях, де потрібно більш детальне уточнення геології, інколи доводиться створювати гірничі виробки інших типів: шурфи, канави.

 1. Випробовування ґрунтів в природних умовах залягання

Польові випробовування (штампування та зондування) масивів порід в природних умовах проводяться з метою визначення їх механічних властивостей.

 • Необхідність польових випробовувань ґрунтів;
 • кількість дослідних точок;
 • методика досліджень;

визначаються на підставі вимог нормативно-технічних документів, що регламентують дослідження геології в інженерних цілях.

 1. Лабораторні досліди

Обов'язковим етапом досліджень з геології для будівництва є лабораторні роботи зі встановлення фізико-механічних властивостей ґрунтів, необхідних для розрахунків фундаменту, визначення здатності ґрунту опиратися навантаженню. Перелік показників залежить від виду будівництва та типу ґрунту, що вивчається.

Також в лабораторії проводиться хімічний аналіз підземної води, поширеної на ділянці досліджень. З метою уточнення гідрогеологічної характеристики території встановлюються:

 • основний катіонний та аніонний склад води;
 • наявність мікрокомпонентів;
 • агресивні властивості стосовно будівельних матеріалів.
 1. Комп'ютерне моделювання геології

В останні десятиріччя для розрахунку очікуваного впливу будівельних робіт на навколишнє геологічне середовище і прилеглі споруди застосовується спеціальне сертифіковане програмне забезпечення:

 • геоінформаційні системи (програми для створення та обробки геодезичних баз даних, електронних топографічних і геологічних карт);
 • програми моделювання геологічних та гідрогеологічних процесів, розподілення напруги від зовнішніх статичних і динамічних навантажень між інженерно-геологічними елементами.
 1. Складання технічного звіту з геології

Завершується вивчення геології земельної ділянки складанням звітних матеріалів, що містять вихідні розрахункові дані для проектної фірми і рекомендації, спрямовані на запобігання негативним наслідкам інженерно-будівельних дій для місцевої геології.

 • Геоморфологічна характеристика території;
 • механічні властивості ґрунтів;
 • гідрогеологічні умови;
 • інформація щодо виявлених під час досліджень інженерно-геологічних процесів та явищ; -

наводиться в окремих розділах технічного звіту з інженерної геології.

У розпорядженні компанії ГК «Геотоп» достатньо кваліфікованого геологічного персоналу, технічних засобів та інших ресурсів, щоб проводити дослідження умов геології для розробки проектів будівництва будь-яких категорій інженерних споруд. Послуги з геології, що надаються нашою компанією не обмежуються висновками щодо придатності земельної ділянки для забудови. Також, за бажанням замовника, можлива розвідка геології місцевості з метою знаходження ґрунтів, придатних для використання у якості будівельних матеріалів.